O.S. Chance in nature - local action group

Místní akční skupina je sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí v Jihočeském kraji na území Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska od roku 2004.

Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy.

Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů.

Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

Dlouhodobě usilujeme o rozvoj venkovského cestovního ruchu jako zdroje ekonomického rozvoje našeho regionu. Realizovali jsme projekt podpořený v rámci ROP NUTS II Jihozápad CESTY EVROPY – marketing cestovního ruchu.

Se zaměřením na rozvoj dílčí části oblasti cestovního ruchu – hipoturistiky, realizujeme v současné době projekt Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji.